Veelgestelde vragen

Vragen? Kijk of uw vraag hieronder staat. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op.
 

 1. Mag ik in de koopovereenkomst laten opnemen dat ik de overeenkomst kan laten ontbinden als ik de financiering niet rond kan krijgen?

Ja. Maar een voorbehoud voor de verkoop van uw eigen woning valt hier buiten.
 

 1. Met wie moet ik mijn woning bouwen?

U bent volledig vrij in de keuze van architect, aannemer en overige adviseurs en leveranciers.
 

 1. Als loting nodig is, wie gaat dat dan doen?

De notaris zal de loting uitvoeren, om te beginnen op basis van de 1e voorkeur die inschrijvers hebben opgegeven.
 

 1. Wat is welstandsvrij bouwen?

Dat houdt in dat u vrij bent in de keuze van de vorm van uw woning en de materialen die u voor de buitenkant van uw woning gebruikt. Als u de vergunning aanvraagt om te mogen bouwen, zal die aanvraag niet op welstandscriteria worden beoordeeld.
 

Voor de volledigheid: uw woning moet wel voldoen aan eisen van het bestemmingsplan (onder andere maximale bouwhoogte van 9 meter) en het Bouwbesluit (sterkte, daglicht, isolatie etc.)
 

 1. Zijn er opschortende voorwaarden?
  De gemeente stelt als voorwaarde dat minimaal 30% van de totale verkoopopbrengst gerealiseerd moet zijn. In januari 2016 beoordeelt de gemeente of dat is gelukt. Op basis daarvan volgt het besluit om wel of niet door te gaan.
   
 2. Hoe zit het met parkeren?

Er dient minimaal 1 parkeerplaats per woning op het eigen kavel te worden gerealiseerd. Een garage wordt niet als parkeerplaats aangemerkt omdat die ruimte in de praktijk vaak voor andere doeleinden wordt gebruikt.
 

 1. Mag ik een haag plaatsen op de rand van mijn kavel?

Hagen grenzend aan de openbare ruimte dienen minimaal 50 cm uit de erfgrens te worden geplaatst
 

 1. Hoe zit het met de beschoeiing bij de woningen grenzend aan water?

De beschoeiing zal door de gemeente worden aangebracht. De hoogte is circa 0,20 meter boven het waterpeil. De beschoeiing wordt eigendom van de kaveleigenaar. Die is ook verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging.
 

 1. Wanneer kan ik beginnen met bouwen?

Uiteraard mag u pas gaan bouwen als u de betreffende vergunningen in bezit heeft. U kunt pas gaan bouwen nadat de kavel bij de notaris aan u is overgedragen. Als de verkoop slaagt (zie vraag 5), zullen de kavels naar verwachting in mei 2016 bouwrijp worden opgeleverd en notarieel overgedragen.
 

 1. Wie betaalt de nutsvoorzieningen?

Aansluitingen voor gas, water, elektriciteit en (tele-)communicatie dienen door u zelf aangevraagd en betaald te worden.
Alle aansluitingen kunnen centraal aangevraagd worden via de website: www.aansluitingen.nl, zie pagina 19 van de brochure.
 

 1. Kan je met een bootje ergens heen?

Nee. Het water rond Vaart is geen doorgaand vaarwater.
 

 1. Tot hoe ver komt het geluidsscherm?

Het scherm begint aan de westzijde bij de oprit ter plaatse van het outdoorpark en loopt door tot en met het sportgedeelte. Het is dus veel breder dan alleen het woongedeelte. Het loopt niet door tot aan het stoplicht.
 

 1. Mag er een kelder gebouwd worden?

Ja. Kelders passen binnen de bestemming ‘woongebied’.
 

 1. Komt er glasvezel in de wijk?

Nee, er komt geen glasvezel. Er zal wel kabelinternet worden aangeboden.

 1. Is er iets bekend is over fijnstof?

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is ook de luchtkwaliteit onderzocht. Daarin is fijnstof meegenomen. De luchtkwaliteit ter plaatse voldoet aan de norm. De toename van het autoverkeer door de komst van 38 nieuwe woningen is niet van betekenis. Dat is te lezen in paragraaf 4.9 van de Toelichting van het bestemmingsplan. U kunt dat vinden op de gemeentelijke website www.alkmaar.nl/vaart
 

 1. Wat is de grondwaterstand?

Het grondwater heeft een stand die fluctueert tussen 1,45 tot 1,55 m min NAP. Voor de drooglegging (het verschil tussen grondwater en vloerpeil) wordt 1,00 tot 1,20 meter geadviseerd. Daar gaan we bij Vaart ook van uit. Bij realisatie van een kelder is dit uiteraard anders.
 

 1. Op welke hoogte liggen maaiveld en vloerpeil?

Het maaiveld krijgt een gemiddelde hoogte van 0,45 meter min NAP. Normaliter wordt ca. 0,20 meter hoogteverschil gehanteerd tussen het vloerpeil van de woning en hoogte van de as van de weg. De exacte hoogte van de weg verschilt, omdat de afvoer van het hemelwater op natuurlijke wijze via de goten langs de weg plaatsvindt. De wegen liggen daarom allemaal een beetje bol en/of schuin. Hierdoor worden de vloerpeilen per kavel ook verschillend.
 

18. Wat is de hoogte van de dijk?
De hoogte van de kruin van de dijk (Hoornseweg) is circa 0,40 m plus NAP.